หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) 8

วัน พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ในเขตพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3