หน้าหลัก / มอบปัจจัยการผลิต และชีวภัณฑ์ ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) และแปลงต้นแบบ 7

นที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวญาณิน สุปะมา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มอบปัจจัยการผลิต และชีวภัณฑ์ ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) และแปลงต้นแบบ ในการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู