หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 2/2565 10

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 204 แปลง ผ่านการรับรองรวม 164 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 37 แปลง ผ่านการรับรองรวม 30 แปลง และโรงแปรรูปทั้งหมด 3 โรง