หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 2/2565 8

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ นครพนม หนองคาย และชัยภูมิ จำนวนรวม 707 แปลง ผ่านการรับรองรวม 542 แปลง