หน้าหลัก / อบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2 17

วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ เป็นประธานในการอบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2 ณ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบังลำภู โดยมีเกษตรกรทั้งหมด 30 ราย จากกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าฝ้ายจ.หนองบัวลำภู จ.เลย และ จ.อุดรธานี ร่วมสาธิตการใช้เครื่องปั่นและกรอฝ้ายอัตโนมัติ