หน้าหลัก / อบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 53

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรถิตย์ เป็นประธานในการอบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ.3 จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรทั้งหมด 40 ราย จากกลุ่มทอผ้าฝ้ายโคกภูตากา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติตำบลเขาพระนอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง และกลุ่มผ้าธรณิน อีกทั้งมีการสาธิตการใช้เครื่องปั่นและกรอฝ้ายอัตโนมัติ