หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอำนวยการ สวพ.3 7

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ สัตยากุล ผอ.ศวพ.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอำนวยการ สวพ.3 โดยเป็นการประชุมแบบพบหน้าและประชุมผ่านระบบ Zoom ซึ่งมี นายสิรณ์วิชญ์ วิทยวรรณกุล ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ จากหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำกับดูแลและแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานอัตรากำลัง งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ สวพ.3 และหน่วยงานเครือข่าย