หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สวพ.3 ครั้งที่ 1/2565 15

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สวพ.3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวพ.3 เวลา 9.30 - 14.30 น. โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เพื่อกำหนดรายการองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ และผู้ทรงความรู้ รวมทั้งวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน