หน้าหลัก / คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืชปี 2565 ณ แปลงเกษตรกร GAP ดีเด่น ชนิดพืชมะม่วง 11

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และคณะทำงานขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร สวพ.3 รวมทั้งผู้ตรวจประเมิน และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืชปี 2565 ณ แปลงเกษตรกร GAP ดีเด่น ชนิดพืชมะม่วง นายวิซิต พิมพ์โคตร อ.เมือง จ.เลย