หน้าหลัก / อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 31

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จัดอบรมเกษตรกร โครงการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรร่วมอบรม 120 ราย โดยมี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กล่าวรายงาน และนายอำเภอบ้านเขว้ากล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายก อบต.โนนแดง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยเรื่องเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยพีจีพีอาร์-ทรี และ แอปพลิเคชัน “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” กรมวิชาการเกษตร