หน้าหลัก / ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 16

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการประมาณ 200 ราย