หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ VDO conference System (Zoom) 11

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ VDO conference System (Zoom)