หน้าหลัก / ประชุมติดตามรายงานผลงานวิจัยแผนงานการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน 43

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ผอ.นฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานในการประชุมติดตามรายงานผลงานวิจัยแผนงานการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย ผู้ร่วมประชุมในสังกัด สวพ.3 ศวม.ขอนแก่น สวส สวพ7 สถาบันวิจัยเกษตรวิศกรรม รวม 50 คน