หน้าหลัก / “ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 22

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 2,000 กิโลกรัม และเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น