หน้าหลัก / การฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตพืชและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 12

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตพืชและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีนายบุญช่วย สังฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ณ สวนบึงโดน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอยางตลาด จังกวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยฯ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565