หน้าหลัก / การฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตพืชและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 15

นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตพืชและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 พ.ย.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์นิคมสหกรณ์ดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร :นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่ตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางรัติกาล ยุทธศิลป์ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ