หน้าหลัก / การฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือน” 58

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือน” โดยมี นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ หัวหน้าโครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบโรงเรือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3