หน้าหลัก / การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 12/2564 8

ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System ) เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร หนองคาย ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู จำนวนรวม 189 แปลง ผ่านการรับรองรวม 137 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม หนองคาย ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 21 แปลง ผ่านการรับรองรวม 11 แปลง