หน้าหลัก / เดินหน้ากัญชง พืชแห่งอนาคต ที่ชัยภูมิ 14

19 พฤศจิกายน 2564 ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ โดยมีนายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมปลูกกัญชง โครงการทดสอบพันธ์ุกัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และมอบเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงขอนแก่น 9 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ