หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงและทบทวนการพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทบทวนการพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น