หน้าหลัก / ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี 2565 21

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ แปลงเกษตรกร นางสุจารี ธนสิริธนากร บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์