หน้าหลัก / ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 4

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ จากนั้น ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอยางตลาด สหกรณ์การเกษตรปันบุญ ตลาดนัดต้นยาง และศูนย์หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาเด็กพิการ อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์