หน้าหลัก / ร่วมการประชุมแถลงผลงานด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 15

วันที่ 29-30 กันยายน 2564 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมแถลงผลงานด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น