หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 9/2564 17

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 9/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น