หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ VDO Conference(Zoom Meeting) 7

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ VDO Conference(Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการพิจารณารับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช จำนวน 298 แปลง และพิจารณารับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 105 แปลง