หน้าหลัก / นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (Kick Off)​ 25

วันที่ 18 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (Kick Off)​ ณ บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วมงาน โดยกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การปลูกฟ้าทะลายโจร การรับรองมาตรฐาน GAP พืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ รวมทั้งได้สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 40,000 ต้น และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืชผัก เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรด้วย