หน้าหลัก / จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการ “ชุมชนต้นแบบ 23

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวน จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการ “ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย” ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 และนางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผชช.สวพ.3 และทีมงานนักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นวิทยากร มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 30 ราย