หน้าหลัก / ดร.สมบัติ ตงเต้า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 7

ดร.สมบัติ ตงเต้า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศวพ.เครือข่ายและหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในเครือข่ายและข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3