หน้าหลัก / ประชุม ข้าราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 7/2564 6

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 7/2564 ณ อาคารฝึกอบรมสำนักวิจัยและพัฒนาพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น