หน้าหลัก / ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2564 9

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น