หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 8/2564 5

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 8/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ