หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 9/2564 6

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 608 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย ชัยภูมิ เลย อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 87 แปลง