หน้าหลัก / รฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) 10

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ในเขตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น จำนวน 6 คน เข้ารับการฝึกอบรมที่อาคารอเนกประสงค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย จำนวน 16 คน และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-2 และ 4-8 จำนวน 110 คน เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ Video Conference (Zoom) รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 132 คน โดยมีนางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน