หน้าหลัก / ร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 12 เป็นประธานการประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์(Zoom meeting) ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3