หน้าหลัก / ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 21

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564