หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2564 6

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 904 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 45 แปลง