หน้าหลัก / ฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 8

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ สวพ.3 จ.ขอนแก่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเจ้าหน้าที่ในเขตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ สวพ.1-2 และ สวพ. 4-8 เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 35 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55 คน โดยมีนางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน