หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2564 7

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่