หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7/2564 7

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี เลย นครพนม ชัยภูมิ หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 635 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี เลย นครพนม ชัยภูมิ หนองบัวลำภูและขอนแก่น จำนวนรวม 48 แปลง