หน้าหลัก / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 14

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก การจัดการแปลงผลิตพืชผักปลอดภัย (GAP)​ การจัดการแปลงเกษตรผสมผสาน การดูแลรักษาแปลงไม้ผล และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์พืชผักและไม้ผล ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช