หน้าหลัก / นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ในส่วนของการเตรียมโรงเรือนวิจัยกัญชง และห้องปฏิบัติการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช โดยมี น