หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 6/2564 10

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จังหวัดเลย โดยมีแม่ข่ายอยู่ที่ห้องประชุมกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ จังหวัดนครพนม ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจำนวน 34 แปลง