หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 5/2564 8

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 5/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์(VDO Conference) ณ ห้องตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น