หน้าหลัก / ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2565 8

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ขั้น 2 อาคารกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณ ประจำปี 2566 รวมทั้งพิจารณาโครงการใหม่และงบประมาณ