หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2565 5

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย เลย นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 636 แปลง ผ่านการรับรองรวม 456 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม และขอนแก่น จำนวนรวม 33 แปลง ผ่านการรับรองรวม 15 แปลง เสนอการรับรองผลิตพืชอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ/แปรรูป ได้แก่จังหวัดเลย 1 แปลง ผ่านการรับรองรวม 1 แปลง