หน้าหลัก / เวทีวิจัยสัญจรและGAPเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ 18

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และนายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิจัดเวทีวิจัยสัญจร เรื่องการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในไม้ผล และให้บริการ GAP เคลื่อนที่ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอเทพสถิต (สวนเทพนา) ของนายวิเชียร พรมทุ่งค้อ บ้านเทพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน