หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สวพ.3 จ.ขอนแก่น 12

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สวพ.3 จ.ขอนแก่น และระบบออนไลน์ เพื่อหารือวางแผนงานตามข้อสั่งการฯ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ