หน้าหลัก / ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 10

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2“ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยราชการในจังหวัด