หน้าหลัก / ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 39

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ศูนย์วิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการประมาณ 400 ราย