หน้าหลัก / ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ “สารวัตรเกษตรอาสา” กรมวิชาการเกษตร 7

นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และคณะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและชมนิทรรศการ “สารวัตรเกษตรอาสา กลไกขับเคลื่อนงาน พ.ร.บ. ในระดับพื้นที่ ” ซึ่งนำเสนองาน พ.ร.บ.ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร นโยบาย “สารวัตรเกษตรแนวใหม่” ของท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความเป็นมาและแนวคิดการสร้าง “สารวัตรเกษตรอาสา” เพื่อแก้ปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการกำกับดูแล ร้านค้ากว่า 35,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ปัญหาการเร่ขายปุ๋ย สารเคมี และพันธุ์พืช ตามหมู่บ้าน ทำให้เกษตรกร ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงเกษตรกรขาดความรู้ด้าน พ.ร.บ. และปัจจัยการผลิต จึงได้สร้าง “สารวัตรเกษตรอาสา” เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำความรู้ด้าน พ.ร.บ. การเลือกซื้อเลือกใช้ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องได้มาตรฐาน การใช้แอพลิเคชั่น DOA Agri Factor ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบันมีสารวัตรเกษตรอาสา ในพื้นที่ สวพ.1-8 จำนวน 9,118 คน มีผู้แทนสารวัตรเกษตรอาสา คือ ว่าที่ร้อยตรีอาวุธ โกษาจันทร์ ซึ่งเป็นสารวัตรเกษตรอาสารุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ร่วมให้ข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาด้านการเร่ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามหมู่บ้าน การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ สินค้าเกษตรเกินจริง การสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ เกษตรกรถูกหลอกลวง การใช้ Applications Doa Agri Factor ตรวจสอบทะเบียนสินค้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสนใจและฝากให้ดูแลเรื่องการโฆษณาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่มากในขณะนี้